யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்


அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்
அன்னயாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்
                                        - பாரதியார்


Home    |    Membership    |    Photo Gallery    |    Committee    |    About Us    |    Contact Us
2009 © VCCOSA Canada